O nama

Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis“ je organizacija civilnog društva sa zadatkom da promoviše izgradnju demokratije

„Europolis“ je organizacija civilnog društva sa sedištem u Novom Sadu, koji je i prestonica Autonomne Pokrajine Vojvodina. Europolis je osnovan 2014. godine sa zadatkom da promoviše izgradnju demokratije, reformu javne administracije i dobro javno upravljanje u okviru procesa evropskih integracija.

NAŠA MISIJA

Misija Europolisa jeste da aktivno doprinosi podizanju nivoa transparentnosti i odgovornosti u radu javne uprave u cilju dostizanja standarda EU i osnažuje građane i građanke Srbije za uključivanje u procese donošenja odluka kroz istraživanje, informisanje, umrežavanje i obrazovanje.


NAŠA VIZIJA

Vizija Europolisa jeste Srbija kao uređeno evropsko društvo bazirano na vladavini prava, dobrom javnom upravljanju i partnerstvu između njenih građana i institucija.

NAŠE VREDNOSTI

razvoj demokratije, civilnog sektora i omladinske politike, promocija ljudskih i manjinskih prava, dobrog javnog upravljanja i evropskih integracija

CDD Europolis

„Europolis“ je organizacija civilnog društva sa sedištem u Novom Sadu, koji je i prestonica Autonomne Pokrajine Vojvodina. Europolis je osnovan 2014. godine sa zadatkom da promoviše izgradnju demokratije, reformu javne administracije i dobro javno upravljanje u okviru procesa evropskih integracija. Shodno tome, projektne aktivnosti Europolisa su se do sada uglavnom bavile borbom protiv korupcije i promovisanjem transparentnosti i odgovornosti lokalnih, pokrajinskih i republičkih organa i institucija vlasti, posebno u pogledu javnih finansija, kao i izgradnjom njihovih kapaciteta. Značajan deo naših aktivnosti se bavio i regionalnom saradnjom mladih i dijalogom u post-konfliktnim zajednicama, zatim položajem ranjivih grupa kao što su žene, LGBT zajednica, mladi, Romi itd. CDD Europolis aktivno učestvuje u radu krovne organizacije mladih grada Novog Sada – Novosadskom omladinskom forumu, zatim EU konventu, Vojvođanskoj inicijativi za EU, WeBER Nacionalnoj radnoj grupi za reformu javne uprave, Koaliciji za integritet.